Height: 5-25cm Arbuscular Mycorrhizal Perennial Tufts Lacks Persistent Seed Bank Hermaphrodite... Height: 5-25cm Arbuscular Mycorrhizal Perennial, Tufts, Lacks Persistent Seed Bank Hermaphrodite,... Photo © Carl Farmer 8 Aug 2002 Portree Skye Very common in grassland roadsides rough ground and... Photo © Carl Farmer 8 Aug 2002 Portree, Skye Very common in grassland, roadsides, rough ground and... Home Ornamental Grasses Willows Perennials Landscape Uses Enviro-Turf Lawn ... Home | Ornamental Grasses | Willows | Perennials | Landscape Uses | Enviro-Turf Lawn | ... Flower-spikes just beginning to open. The third one along (at the rear) is still completely closed. Flower-spikes just beginning to open. The third one along (at the rear) is still completely closed. The shaded areas on the map indicates where the genus has been observed in the United States. Click... The shaded areas on the map indicates where the genus has been observed in the United States. Click... Photo © Carl Farmer 14 Jul 2003 Portree Skye Photo © Carl Farmer 14 Jul 2003 Portree, Skye Photo © Carl Farmer 14 Jul 2003 Portree Skye Back to species list Photo © Carl Farmer 14 Jul 2003 Portree, Skye Back to species list Height: 50-120cm Arbuscular Mycorrhizal Perennial Tufts Persistent Seed Bank Hermaphrodite... Height: 50-120cm Arbuscular Mycorrhizal Perennial, Tufts, Persistent Seed Bank Hermaphrodite,... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... The shaded areas on the map indicates where the species has been observed in the United States.... The shaded areas on the map indicates where the species has been observed in the United States.... Photo © Carl Farmer 14 Jul 2003 Portree Skye Photo © Carl Farmer 14 Jul 2003 Portree, Skye Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' îöìéç áîéåçã áîéëìéí - ôáøåàø áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' îöìéç áîéåçã áîéëìéí - ôáøåàø Francia perje Arrhenatherum elatius Onion-couch Francia perje, Arrhenatherum elatius, Onion-couch © Paul Hackney © Paul Hackney Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... úøãîú ÷éõ - àåâåñè úøãîú ÷éõ - àåâåñè Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' áñìñéìä - àôøéì áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' Arrhenatherum... áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' áñìñéìä - àôøéì áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' Arrhenatherum... © Alan Hill © Alan Hill áñéñí äðñúø ùì äòìéí ðøàä ëîòéï îâãì ùì ëãåøéåú çåîåú-éøå÷åú - ðåáîá ø áñéñí äðñúø ùì äòìéí, ðøàä ëîòéï îâãì ùì ëãåøéåú çåîåú-éøå÷åú - ðåáîá ø Familie: Poaceae (Gramineae) Süßgräser Fundort: an der Wasserleite Aebibärgeri bei Stalden (Wallis... Familie: Poaceae (Gramineae), Süßgräser Fundort: an der Wasserleite Aebibärgeri bei Stalden (Wallis,... Epillets Epillets áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' áàãîä - îøñ áåìáåñï âáåä úú-îéï äô÷òåú 'îâååï' áàãîä - îøñ Francia perje Arrhenatherum elatius Onion-couch Francia perje, Arrhenatherum elatius, Onion-couch Arrhenatherum elatius Ismertető Arrhenatherum elatius Ismertető - Weissgestreifter Knollen-G latthafer; horstig polsterfrmig. Pflanzenhöhe n. 10 Jahren 30 cm. Die... - Weissgestreifter Knollen-G latthafer; horstig, polsterfrmig. Pflanzenhöhe n. 10 Jahren 30 cm. Die... Distribución por provincias : Alicante. Islas Baleares. Lérida. Tarragona. Distribución por islas :... Distribución por provincias : Alicante. Islas Baleares. Lérida. Tarragona. Distribución por islas :... Height: 30-60cm Arbuscular Mycorrhizal Perennial Tufts Hermaphrodite Flowering June - July (... Height: 30-60cm Arbuscular Mycorrhizal Perennial, Tufts Hermaphrodite, Flowering June - July (... Arrhenatherum elatius Ismertető Arrhenatherum elatius Ismertető
Siguiente »
Búsqueda avanzada