Snowboard - Day 5 In This Photo: Doresia Krings Doresia Krings of Austria competes during the... Snowboard - Day 5 In This Photo: Doresia Krings Doresia Krings of Austria competes during the... ...News Photos Parallel Giant Slalom (PGS) Sat 25 Feb 2017 21:43:41 +0100 Preview 0000001491: ...News Photos | Parallel Giant Slalom (PGS) Sat, 25 Feb 2017 21:43:41 +0100 Preview 0000001491: Photo Highlight Daniela Meuli (SUI) and Doresia Krings (AUT) celebrate Nokia Snowboard Fis World Cup... Photo Highlight Daniela Meuli (SUI) and Doresia Krings (AUT) celebrate Nokia Snowboard Fis World Cup... Ñàíè Æåêîâà ïðåä àâñòðèéêàòà Äîðåñèÿ Êðèíãñ â ÷åòâúðòôèíàëà Ñ âåëèêîëåïíîòî ñè ïðåäñòàâÿíå ïðåç... Ñàíè Æåêîâà ïðåä àâñòðèéêàòà Äîðåñèÿ Êðèíãñ â ÷åòâúðòôèíàëà Ñ âåëèêîëåïíîòî ñè ïðåäñòàâÿíå ïðåç... Tweet Tweet Mellie Francon (m) liess sich im Final nur von Doresia Krings (r) bezwingen. Artikel als E-Mail... Mellie Francon (m) liess sich im Final nur von Doresia Krings (r) bezwingen. Artikel als E-Mail... Tweet Tweet Tweet Tweet Tweet Tweet Tweet Tweet Doris und ich haben unseren Olympiapfarrer in seiner Schule besucht! War nett ihn nach gut einem... Doris und ich haben unseren Olympiapfarrer in seiner Schule besucht! War nett ihn nach gut einem... Tweet Tweet Tweet Tweet Fraenzi Kohli from Switzerland celebrates after winning the women's parallel giant slalom snowboard... Fraenzi Kohli from Switzerland celebrates after winning the women's parallel giant slalom snowboard... Doris und ich haben unseren Olympiapfarrer in seiner Schule besucht! War nett ihn nach gut einem... Doris und ich haben unseren Olympiapfarrer in seiner Schule besucht! War nett ihn nach gut einem...
Búsqueda avanzada